Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:562
Wczoraj:928
W tym tygodniu:2,356
W tym miesiącu:33,093
W tym roku:0
gości
statystyka

Zabezpieczania l±dowania ¶mig³owców LPR

Strefy niebezpieczne wokó³ ¶mig³owca:

Artyku³ 990

Pamiêtaj!

 • NIE podchod¼ do ¶mig³owca!
 • Zbli¿aj±c siê do ¶mig³owca podchod¼ do niego z boku zgodnie z oznaczonymi powy¿ej strefami bezpieczeñstwa!
 • Uwa¿aj na wiruj±ce ³opaty i ¶mig³o ogonowe!
 • Nigdy nie przechod¼ w rejonie ¶mig³a ogonowego ¶mig³owca!
 • Nigdy nie podchod¼ do ¶mig³owca od strony wznosz±cego siê zbocza!
 • Uwa¿aj na ³opaty wirnika no¶nego!
 • Po przekazaniu pacjenta kontakt z za³og± nawi±zuj tylko radiowo lub wizualnie - nie zbli¿aj siê do ¶mig³owca.
 • Chroñ oczy przed unosz±cym siê py³em i zanieczyszczeniami.
 • Zabezpiecz lub usuñ wszystkie lu¼ne przedmioty mog±ce unie¶æ siê w strumieniu powietrza w rejonie l±dowiska, zamknij drzwi karetki lub wozu bojowego!
 • Nie pal w odleg³o¶ci mniejszej, ni¿ 50 metrów od ¶mig³owca.

Zagro¿enia wystêpuj±ce w trakcie przyziemienia:

 • Podmuch od pracuj±cego wirnika, mo¿e spowodowaæ poderwanie lu¼nych przedmiotów (np. po¶cieli z noszy, folii, ¶niegu kurzu), stanowi to zagro¿enie zarówno dla przyjmuj±cych jak i ¶mig³owca.
 • Uderzenie ³opat± wirnika no¶nego.
 • Uderzenie ³opat± ¶mig³a ogonowego.
 • Elektryczno¶æ statyczna - istnieje mo¿liwo¶æ pora¿enia pr±dem.
 • Ha³as - uniemo¿liwia wydawanie poleceñ g³osowych w trakcie przyjmowania ¶mig³owca.
 • Zapobiegaj nieuprawnionym zbli¿eniom do pracuj±cego ¶mig³owca.

Zagro¿enia podczas l±dowania bokiem do kierunku spadku:

Artyku³ 990

Artyku³ 990

Artyku³ 990

Zabezpieczaj±c w porze dziennej l±dowanie ¶mig³owca Mi-2 plus pamiêtaj:

 • Przygotowane przez Ciebie l±dowisko powinno mieæ wymiary minimum 35 x 35 m p³askiej powierzchni, bez do³ów, wystaj±cych kamieni itp.
 • W pobli¿u l±dowiska nie powinny znajdowaæ siê wysokie przeszkody, w miarê mo¿liwo¶ci przynajmniej w jednym kierunku od przewidywanego miejsca przyziemienia, na odleg³o¶æ co najmniej 100 metrów.
 • Je¶li ¶mig³owiec ma l±dowaæ na odcinku drogi, powinien to byæ widoczny z daleka, oddalony od ³uków i zakrêtów oraz bez przeszkód w kwadracie o wymiarach 35 x 35 metrów plac.
 • Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dokonuj±c wyboru miejsca przyziemienia ¶mig³owca nale¿y kierowaæ siê zasad± ¿e na ka¿dy 1 m wysoko¶ci przeszkody nale¿y przyj±æ 6 metrów odleg³o¶ci tego¿ miejsca od niej - np. l±dowisko winno byæ oddalone od przeszkody (drzewa) o wysoko¶ci ok. 10 metrów o min 60 metrów.
 • Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o tym i¿ drobne kamienie, ostry piasek lub py³ mog± zraniæ ludzi i uszkodziæ ¶mig³owiec tak wiêc równie wa¿ny jak odleg³o¶æ jest odpowiedni wybór nawierzchni przewidzianej do l±dowania.

Zabezpieczaj±c w porze dziennej l±dowanie ¶mig³owca Agusta 109 pamiêtaj:


 • Przygotowane przez Ciebie l±dowisko powinno mieæ wymiary minimum 30 x 30 m p³askiej powierzchni, bez do³ów, wystaj±cych kamieni itp.
 • W pobli¿u l±dowiska nie powinny znajdowaæ siê wysokie przeszkody, w miarê mo¿liwo¶ci przynajmniej w jednym kierunku od przewidywanego miejsca przyziemienia, na odleg³o¶æ co najmniej 100 metrów.
 • Je¶li ¶mig³owiec ma l±dowaæ na odcinku drogi, powinien to byæ widoczny z daleka, oddalony od ³uków i zakrêtów oraz bez przeszkód w kwadracie o wymiarach 30 x 30 metrów plac.
 • Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dla zachowania bezpieczeñstwa ¶mig³owca wybieraj miejsce do l±dowania oddalone od przeszkód stosuj±c proste przeliczenie : na ka¿dy metr wysoko¶ci przeszkody miejsce l±dowania powinno byæ oddalone o nastêpne 6 m od tej przeszkody np. l±dowisko winno byæ oddalone od przeszkody (drzewa) o wysoko¶ci ok. 10 metrów o min 60 metrów.
 • Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o tym i¿ drobne kamienie, ostry piasek lub py³ mog± zraniæ ludzi i uszkodziæ ¶mig³owiec tak wiêc równie wa¿ny jak odleg³o¶æ jest odpowiedni wybór nawierzchni przewidzianej do l±dowania.

Wyznaczanie miejsca l±dowania:

Artyku³ 990

Przyk³adowe l±dowisko ¶mig³owca AGUSTA 109:

Artyku³ 990

Pamiêtaj!
Przy wyborze terenu na l±dowisko nale¿y zwróciæ uwagê na odleg³o¶æ od niewidocznych dla pilota przeszkód terenowych!

Podejmuj±c ¶mig³owiec:

 • Nale¿y uwzglêdniæ kierunek wiatru. ¦mig³owiec l±duje pod wiatr, podejmuj±c ¶mig³owiec i wydaj±c mu sygna³y zwróæ uwagê by wiatr wia³ Ci w plecy.
 • Stañ ok. 30 m od miejsca przyziemienia twarz± w kierunku pilota w stanowczy i wyra¼ny sposób naprowadzaj go stosuj±c nastêpuj±ce sygna³y:


TU L¡DOWAÆ!

Artyku³ 990


NIE L¡DOWAÆ!

Artyku³ 990

(jedna rêka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tu³owia, symbolizuj±ca literê "N")

WYKONAJ ZAWIS!

Artyku³ 990

(ramiona roz³ozone nie ruchomo, poziomo na boki)

ZNI¯AJ SIÊ!

Artyku³ 990

Artyku³ 990

(ramiona roz³o¿one poziomo na boki z wewnêtrzn± stron± d³oni skierowan± ku do³owi, rytmiczne wahania ramion od poziomu w dó³.)

WZNO¦ SIÊ!

Artyku³ 990

Artyku³ 990

(ramiona roz³o¿one poziomo na boki z wewnêtrzn± stron± d³oni skierowan± ku górze, rytmiczne wahania ramion od poziomu w górê.)

PRZEMIE¦Æ SIÊ W LEWO!

Artyku³ 990


(prawe ramiê wyprê¿one nieruchomo w poziomie, lewe przedramiê wykonuje rytmiczne wahania w kierunku przemieszczania)

PRZEMIE¦Æ SIE W PRAWO!

Artyku³ 990

(lewe ramiê wyprê¿one nieruchomo w poziomie, prawe przedramiê wykonuje rytmiczne wahania w kierunku przemieszczania.)

PRZEMIE¦Æ SIE DO PRZODU/ DO TY£U!

Artyku³ 990

Artyku³ 990

(wzniesione ramiona lekko rozwarte wykonuj± rytmiczne wahania od pionu do ¶mig³owca i z powrotem/ ruch odpychaj±cy lub przyci±gaj±cy/, kierunek przemieszczania wskazuj± d³onie)

PRZERWIJ MANEWR ZAWISU/ PODEJ¦CIA - ODEJD¬!

Artyku³ 990


(wzniesione ramiona lekko rozwarte wykonuj± energiczne wahania ku górze, wewnêtrzna strona d³oni skierowana ku górze)

PRZYZIEMIENIE

Artyku³ 990


(Podmuch powietrza wywo³any prac± wirnika w znacznym stopniu utrudnia skuteczne wydawanie sygna³ów. Aby zapewniæ stabilno¶æ naprowadzaj±cego ratownika mo¿na podeprzeæ siê nog± z ty³u nie przerywaj±c przy tym wydawania sygna³ów.)

Organizacja l±dowiska

L±dowanie w porze dziennej - na skraju drogi:

Artyku³ 990

L±dowanie w porze nocnej - na skraju drogi:

Artyku³ 990

L±dowanie w porze nocnej - w obrysie jezdni:

Artyku³ 990

L±dowanie w porze nocnej:

Artyku³ 990

Pamiêtaj!

 • W trakcie l±dowania, wy³±czania silników, rozruchu oraz startu, generalnie w czasie, gdy wirnik no¶ny obraca siê - obowi±zuje bezwzglêdny zakaz zbli¿ania siê kogokolwiek do ¶mig³owca na wyznaczone l±dowisko lub odleg³o¶æ mniejsz± jak trzydzie¶ci metrów.
 • Osoby i pojazdy nie uczestnicz±ce bezpo¶rednio w przekazaniu pacjenta oraz osoby postronne nie mog± zbli¿aæ siê na odleg³o¶æ mniejsz±, ni¿ 30 metrów od ¶mig³owca.
 • Osoby lub pojazdy przekazuj±ce pacjenta nie mog± zbli¿aæ siê do ¶mig³owca bez wezwania przez pilota lub za³ogê!
 • Czekaj, a¿ ratownik pok³adowy podejdzie do Ciebie lub wykona jednoznacznie przywo³uj±cy gest!
 • Stosuj siê do poleceñ Cz³onka Za³ogi.
 • Dojazd wy³±cznie wzd³u¿ ¶mig³owca, po lewej stronie, nie bli¿ej ni¿ 2 metry od jakiegokolwiek elementu ¶mig³owca.

Prowadz±c korespondencjê radiow± w trakcie dzia³añ ratowniczych stosuj siê do nastêpuj±cych zasad:

 • Je¶li nie widzisz ¶mig³owca, ale go us³ysza³e¶, powiedz o tym przez radio, a je¶li potrafisz prawid³owo okre¶liæ jego po³o¿enie, powiedz np.: "S³yszê ciê na po³udniowy wschód ode mnie".
 • Poinformuj przez radio o po³o¿eniu miejsca wybranego do l±dowania, jaki jest jego stan, w³a¶ciwo¶ci nawierzchni, jakie s± przeszkody wewn±trz i na zewn±trz strefy l±dowania, zw³aszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne.
 • Niedopuszczalna jest obecno¶æ zwierz±t, inwentarza ¿ywego.
 • Podaj, jakie s± inne zidentyfikowane niebezpieczeñstwa, okre¶l kierunek wiatru przy ziemi.
 • Je¶li miejsce l±dowania jest wyznaczone na drodze lub jej skraju, zamknij ruch przed l±dowaniem ¶mig³owca. Ruch musi byæ zatrzymany a¿ do jego odlotu.
 • W celu u³atwienia za³odze ¶mig³owca identyfikacji miejsca l±dowania w³±cz
 • w dzieñ i w nocy ¶wiat³a b³yskowe karetki i/lub wozu bojowego.
 • O¶wietlenie miejsca przyziemienia w nocy wykonaj w taki sposób, by nie o¶lepiaæ pilota l±duj±cego ¶mig³owca (nie ¶wieciæ na ¶mig³owiec), przy l±dowaniu nale¿y uwzglêdniæ kierunek wiatru, ¶mig³owiec podchodzi do l±dowania "pod wiatr".


Je¶li ¶mig³owiec przystêpuje do l±dowania:

 • Pamiêtaj, ¿e najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo Twoje i wszystkich osób w strefie l±dowania!
 • Nie dopu¶æ do wtargniêcia kogokolwiek w przewidywane miejsce l±dowania
 • Chroñ oczy, py³ w oczach uniemo¿liwi ci dalsz± dzia³alno¶æ.
 • Utrzymuj sta³± ³±czno¶æ radiow±.
 • Je¶li widzisz, ¿e ¶mig³owiec wykonuje manewr w kierunku niebezpiecznej przeszkody lub zagra¿a komu¶, podaj przez radio komunikat: np. "Stop, uwa¿aj z lewej!".
 • Nie podchod¼ samodzielnie, ani nie dopuszczaj innych do ¶mig³owca nawet po wyl±dowaniu. Poczekaj na wezwanie za³ogi.
 • O zbli¿aniu siê osób postronnych zawsze informuj zespó³ lotniczy przez radio, próbuj nie dopu¶ciæ nikogo do stref niebezpiecznych.


Opracowanie stanowi materia³ szkoleniowy jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.

Opracowa³:
asp. Andrzej Podolak - KP PSP Drawsko Pomorskie,

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,808,842 unikalne wizyty