Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:975
Wczoraj:1,405
W tym tygodniu:4,551
W tym miesiącu:27,395
W tym roku:0
gości
statystyka

Kalendarz 2022Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgierskiej Górce wyda³a kalendarz na 2022 rok.

W okresie od 26.11-19.12.2021r. przejd± po naszej miejscowo¶ci Stra¿acy z kalendarzami, którzy bêd± siê staraæ dotrzeæ do ka¿dego domu.
Kalendarz ma na celu promocjê jednostki oraz pozyskanie ¶rodków finansowych, które zostan± przeznaczone na cele statutowe. Dobrowolne datki maj± byæ odnotowane na li¶cie i potwierdzone podpisem.

Na kalendarzu znajdziemy informacje jak wspomóc nasza jednostkê poprzez przekazanie 1 % swojego podatku na rzecz OSP Wêgierska Górka. 1% czytaj wiêcej o 1%.

Reklama na kalendarzu

Zarz±d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgierskiej Górce zwraca siê do wszystkich zainteresowanych z propozycj± nawi±zania wspó³pracy przy corocznej tradycji roznoszenia kalendarzy przez stra¿aków. Wspó³praca polega³aby na finansowej pomocy przy produkcji, w zamian za reklamê Pañstwa dzia³alno¶ci na naszym kalendarzu. Od kilku lat jednostka rozprowadza kalendarze dwudzielne, które s± du¿o ³adniejsze od pojedynczych kart formatu A3, ale wymagaj± one wiêkszych nak³adów finansowych.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgierskiej Górce co roku roznosi 1000 sztuk kalendarzy mieszkañcom naszej miejscowo¶ci i nie tylko. Otrzymuj± je odbiorcy z terenu naszej gminy jak równie¿ powiatu, którzy sami siê po nie zg³aszaj±.

Zainteresowane osoby wspó³prac± z nasz± jednostk± przy produkcji kalendarzy prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegó³ów. strazwg@gmail.com lub przez facebook-a

3 maj

Dzi¶ obchodzimy ¶wiêto pañstwowe, którego celem jest upamiêtnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. W tym roku wypada 230. rocznica tego wa¿nego wydarzenia.

Rokrocznie w gminie Wêgierska Górka staramy siê uczciæ to niezwykle istotne ¶wiêto. W Ko¶ciele p.w. Przemienienia Pañskiego w Wêgierskiej Górce odby³a siê Msza ¦wiêta w intencji Ojczyzny oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu naszej gminy.


Zakoñczenie szkolenia

28 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w ¯ywcu zosta³o przeprowadzone szkolenie doskonal±ce dla 8 stra¿aków z OSP Wêgierska Górka z zakresu wspó³dzia³ania z SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Tematyka zajêæ obejmowa³a m.in dysponowanie SP ZOZ LPR, zasady bezpieczeñstwa przy wspó³pracy ze ¶mig³owcem HEMS oraz zasady wyboru miejsca l±dowania. W zwi±zku z sytuacj± epidemiologiczn± szkolenie zosta³o przeprowadzone online. Dh. uczestnicz±cy w szkoleniu; Klekociuk Zbigniew, Mieczys³aw Pawlus, Micha³ Figura, Jakub Kania, Grzegorz Sobel, Tomasz Majdak Mariusz Sanetra, Szymon Fic.Pomoc po po¿arze

Druhowie z naszej jednostki, Ci którzy kilka dni wcze¶niej ratowali z p³omieni budynek mieszkalny w Ciêcinie, w dniu 27 marca ponownie zjawili siê na miejscu zdarzenia. Tym razem nie po to, by gasiæ tylko po to by pomóc w uprz±tniêciu obejcia budynku oraz wyniesieniu pozosta³o¶ci ze spalonej czê¶ci poddasza. Teraz do pracy mo¿e przyst±piæ firma remontowa.

Pani Zosi ¿yczymy wszystkiego dobrego.

115 lat OSP Ciêcina

W dniu 27.08.2020r. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ciêcinie ¶wiêtowa³a jubileusz 115-lecia swego istnienia. Podczas uroczysto¶ci w³adze gminy Wêgierska Górka przekaza³y na rzecz jednostki nowy lekki samochód ratowniczo-ga¶niczy Mercedes Benz. O godz. 11.30 w Ko¶ciele w Wêgierskiej Górce odby³a siê uroczysta Msza ¦wiêta podczas, której ks. proboszcz Henryk Zontek dokona³ po¶wiêcenia nowego samochodu. Nastêpnie wszystkie jednostki wziê³y udzia³ w uroczystym przemarszu do Pensjonatu Azalia, gdzie odby³a siê dalsza czê¶æ obchodów. Prezes OSP Ciêcina Szymon Noga podziêkowa³ za wsparcie w pozyskaniu nowego samochodu wrêczaj±c pami±tkowe podziêkowania. W czasie uroczysto¶ci wrêczono równie¿ odznaczenia dla wyró¿niaj±cych siê stra¿aków oraz dokonano oficjalnego przekazania samochodu. Nie brakowa³o gratulacji, podziêkowañ, a przede wszystkim ¿yczeñ na dalsze lata s³u¿by.

Uroczysto¶ci u¶wietni³ wystêp Parafialnej Orkiestry Barka z ¯abnicy.

Druhowie z OSP Wêgierska Górka (Tomasz Majda, Jakub Kania, Sanetra Mariusz, Fic Szymon) otrzymali odznaczenie "Stra¿ak Wzorowy"

Zakup Quada dla OSP Wêgierska Górka

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgierskiej Górce zakupi³a nowy pojazd ratowniczy Quad - Polaris sportsman XP1000 Touring. Jest to nowa jednostka, która zwiêkszy bezpieczeñstwo w trudno dostêpnym terenie.

Quad wyposa¿ony jest w sygnalizacjê ¶wietln±, wyci±garkê oraz hak holowniczy. Dodatkowo zakupiono przyczepê transportow±, która s³u¿y do transportu quada oraz przyczepê do transportu osób poszkodowanych w pozycji le¿±cej z trudno dostêpnego terenu.

Sprzêt zosta³ sfinansowany w nastêpuj±cy sposób:
Gmina Wêgierska Górka 40 000 z³otych
OSP Wêgierska Górka 44 800 z³otych.
Kalendarz 2021Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgierskiej Górce wyda³a kalendarz na 2021 rok.


Osoby zainteresowane otrzymaniem kalendarza prosimy o kontakt poprzez wiadomo¶æ e-mail.

Na kalendarzu znajdziemy informacje jak wspomóc nasza jednostkê poprzez przekazanie 1 % swojego podatku na rzecz OSP Wêgierska Górka. 1% czytaj wiêcej o 1%.

Lokal do wynajêcia

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgierskiej Górce wynajmie
lokal biurowo – us³ugowo - handlowy mo¿liwo¶æ wykoñczenia pod mieszkanie o powierzchni ok 130m2, na piêtrze,
z wej¶ciem z boku budynku.
Doskona³a lokalizacja na siedzibê firmy, du¿y parking. Pomieszczenie do wynajmu w stanie surowym zamkniêtym cena do uzgodnienia, rozliczenie kosztów adaptacji w czynszu.
Budynek znajduje siê przy ulicy Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce.

Media: Woda, pr±d, ogrzewanie, kanalizacja, Internet, telefon.

Lokalizacja:
Budynek OSP Wêgierska Górka
ul. Ko¶ciuszki 19A

Kontakt:
Piotr Krystian, Prezes OSP Wêgierska Górka
tel. 782-833-442


FOTOGRAFIE

Po¿egnanie Ksiêdza Pra³ata Stanis³awa Bogacza

Delegacja OSP Wêgierska Górka uczestniczy³a we mszy ¶w. w dniu 16 sierpnia 2020 w ko¶ciele p.w. Przemienienia Pañskiego w Wêgierskiej Górce na której Ks. Pra³at Stanis³aw Bogacz po¿egna³ siê z parafianami, w zwi±zku z przej¶ciem na zas³u¿on± emeryturê. Ksi±dz Pra³at Stanis³aw pos³ugê kap³añsk± w parafii Ciêcina pe³ni³ przez 28 lat.

Odszed³ na wieczn± s³u¿bê. Cze¶æ Twojej pamiêci

19 lipca w wieku 72 lat zmar³ honorowy cz³onek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgierskiej Górce, druh Mieczys³aw Zawada.

¦p. Mieczys³aw przez wiele lat bra³ czynny udzia³ w akcjach ratowniczo-ga¶niczych, w których da³ siê poznaæ jako dobry stra¿ak, odpowiedzialny cz³owiek i kole¿eñski druh, który nie odmawia³ pomocy innym. Chêtnie uczestniczy³ w uroczysto¶ciach ko¶cielnych i pañstwowych reprezentuj±c w ten sposób nasz± jednostkê. Przez wiele lat pe³ni³ funkcjê naczelnika w naszej jednostce, gdzie odpowiada³ za wyszkolenie m³odych stra¿aków. W kolejnych latach pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewodnicz±cego komisji rewizyjnej. W czasie budowy nowej remizy aktywnie dzia³a³ w strukturach Spo³ecznego Komitetu Budowy.

Dziêki swojej dzia³alno¶ci na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej dh Mieczys³aw zosta³ odznaczony nastêpuj±cymi medalami i odznakami:
- odznaka "Stra¿ak Wzorowy"
- Br±zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
- Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
- Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa

Dzi¶ ¿egnamy Ciê jako wielkiego cz³owieka, oddanego spo³ecznika w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
Cze¶æ Twojej pamiêci.

Pogrzeb naszego stra¿aka odby³ siê we wtorek 21.07.2020r. o godzinie 13:00 w Ko¶ciele Przemienienia Pañskiego w Wêgierskiej Górce.

Zarz±d OSP wraz z rodzin± zmar³ego chcia³by wyraziæ ogromn± wdziêczno¶æ za pomoc w przygotowaniach i udzia³ w uroczysto¶ci pogrzebowej, podczas której po¿egnali¶my naszego druha ¶p. Mieczys³awa. Dziêkujemy wszystkim pocztom sztandarowym, stra¿akom oraz oprawie muzycznej.Wygenerowano w sekund: 0.02
5,412,821 unikalne wizyty