Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:488
Wczoraj:928
W tym tygodniu:2,282
W tym miesiącu:33,019
W tym roku:0
gości
statystyka

BHP


Aby cz³onek OSP móg³ uczestniczyæ w akcjach ratowniczo-ga¶niczych musi spe³niaæ trzy kryteria:
 • Mieæ ukoñczone 18-lat
 • Ukoñczony kurs szeregowców OSP
 • Posiadaæ aktualne badania lekarskie dopuszczaj±ce do udzia³u w akcjach ratowniczo-ga¶niczych
Wyje¿d¿aj±c do akcji ka¿dy stra¿ak powinien posiadaæ ¶rodki ochrony osobistej:
 • buty specjalne
 • umundurowanie bojowe
 • he³m ochronny
 • rêkawice
 • kominiarkê
Wszystkie te rzeczy powinny posiadaæ aktualne atesty oraz mieæ zachowany okres u¿ywalno¶ci podawany zazwyczaj przez producenta.

Zachowanie siê stra¿aka podczas alarmu:
 • Od momentu og³oszenia alarmu do wyjazdu samochodu po¿arniczego ze stra¿nicy (remizy), mog± siê zdarzyæ niebezpieczne wypadki spowodowane czêsto zaniedbaniem lub lekcewa¿eniem przepisów. Wielu niebezpieczeñstw mo¿na unikn±æ stosuj±c poni¿sze zasady: Teren wokó³ stra¿nicy, a szczególnie przy bramach wyjazdowych, wej¶ciach powinien byæ utwardzony, równy i niezatarasowany. W okresie zimowym od¶nie¿ony i posypany piaskiem.
 • Wieczorem i w nocy stra¿ak, który pierwszy przyby³ na alarm do remizy, powinien niezw³ocznie w³±czyæ o¶wietlenie zewnêtrzne.
 • Stra¿ak otwieraj±cy bramy wyjazdowe powinien je zabezpieczyæ przed samoistnym zamkniêciem.
 • Nie nale¿y w ¿adnym wypadku ustawiaæ siê przed lub za samochodem po¿arniczym lub innym ¶rodkiem transportowym. Stra¿acy zg³aszaj±cy siê alarmowo powinni zajmowaæ swoje pozycje wzd³u¿ boków pojazdu po¿arniczego.
 • Odzie¿ ochronna oraz uzbrojenie osobiste (¶rodki ochrony indywidualnej) powinny znajdowaæ siê w ustalonych miejscach, np. na wieszakach, rega³ach lub u³o¿one w kabinie za³ogi.
 • Pierwsz± czynno¶ci± stra¿aka po przybyciu do stra¿nicy jest w³o¿enie indywidualnych ¶rodków ochrony.
 • W gara¿u lub pomieszczeniu na sprzêt nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zakazu u¿ywania ognia otwartego lub palenia tytoniu.
 • Przed zajêciem miejsca w samochodzie po¿arniczym lub przystosowanym do tego celu innym poje¼dzie, do obowi±zków stra¿aków, pe³ni±cych poszczególne funkcje w sekcji, nale¿y sprawdzenie komp1etno¶ci sprzêtu i jego zabezpieczenie w czasie transportu.
 • Sprzêt, nieprzewidziany normatywami, nie mo¿e znajdowaæ siê w kabinie za³ogi.
Zajêcie miejsc w ¶rodkach transportu:
 • W ¿adnym wypadku nie mo¿na dopu¶ciæ do tego, aby w sk³adzie sekcji znale¼li siê cz³onkowie m³odzie¿owych i kobiecych dru¿yn po¿arniczych lub osoby przypadkowe.
 • W kabinie za³ogi nie mo¿e znajdowaæ siê wiêcej osób ni¿ jest w niej miejsc sta³ych.
 • W kabinie kierowcy mo¿e znajdowaæ siê wy³±cznie kierowca i dowódca sekcji.
 • Je¿eli warunki lokalowe stra¿nicy uniemo¿liwiaj± bezpieczne zajêcie miejsc w pojazdach, czynno¶æ tê nale¿y wykonaæ poza budynkiem stra¿nicy, w miejscu zapewniaj±cym bezpieczeñstwo.
 • Zajêcie miejsc odbywa siê w kolejno¶ci ustalonej regulaminem sekcji, w przypadku jego nieopracowania stra¿acy zajmuj±cy ¶rodkowe miejsca w kabinie wsiadaj± jako pierwsi, a na koñcu ci, którzy maj± miejsca przy drzwiach.
 • Dowódca pierwszej roty odpowiedzialny jest za w³a¶ciwe zachowanie siê stra¿aków w kabinie za³ogi. Po stwierdzeniu normatywnej ilo¶ci stra¿aków w kabinie i stwierdzeniu zamkniêcia drzwi, melduje dowódcy gotowo¶æ do odjazdu.
 • Jako ostatni zajmuje miejsce dowódca sekcji, który wydaje rozkaz Wyjazdu kierowcy, po upewnieniu siê, ¿e wszystkie drzwi pojazdu s± zamkniête i otrzyma potwierdzenie dowódcy I roty o gotowo¶ci za³ogi do wyjazdu.
Zachowanie siê stra¿aków w czasie jazdy do zdarzenia:
 • W czasie jazdy nie wolno: wskakiwaæ lub wyskakiwaæ z pojazdu
 • staæ na stopniach, b³otnikach lub na dachu pojazdu (zbiorniku wody)
 • otwieraæ drzwi kabiny
 • wychylaæ siê przez okna kabin
 • paliæ tytoñ
 • rozmawiaæ z kierowc±
 • wychylaæ siê z luku do dzia³ka wodnego
 • opuszczaæ kabinê za³ogi bez wyra¼nego rozkazu dowódcy sekcji.

Kierowca korzysta z uprawnieñ przys³uguj±cych pojazdom uprzywilejowanym z tym, ¿e szybko¶æ pojazdu powinna gwarantowaæ pe³ne bezpieczeñstwo ludzi i sprzêtu, niedopuszczalnym jest ponaglanie kierowcy do zwiêkszenia prêdko¶ci jazdy, natomiast zmniejszenie jej w razie lekcewa¿enia niebezpieczeñstwa przez kierowcê jest obowi±zkiem dowódcy. W drodze powrotnej, z akcji, kierowcê obowi±zuj± wszystkie przepisy wynikaj±ce z "Prawa o ruchu drogowym".

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy stra¿aków podczas akcji ga¶niczej.

W czasie trwania akcji ga¶niczej podstawowym zadaniem jest osi±gniêcie celu taktycznego przy maksymalnie zachowanym bezpieczeñstwie stra¿aków.
 • Stosowaæ obuwie i sprzêt ochronny oraz wykorzystywaæ zas³ony naturalne i sztuczne w celu zmniejszenia oddzia³ywania wysokiej temperatury i p³omieni
 • Unikaæ prowadzenia linii wê¿owych w sposób utrudniaj±cy poruszanie siê po drogach, doj¶ciach do stanowisk ga¶niczych. Pionowo prowadzone linie wê¿owe nale¿y zabezpieczyæ w sposób uniemo¿liwiaj±cy ich przemieszczanie i zsuwanie siê:
  • wzd³u¿ ulic i dróg wê¿e nale¿y uk³adaæ na ich skraju (przy krawê¿nikach, poboczu)
  • na klatkach schodowych przy ¶cianie klatek lub pionowa w przestrzeni pomiêdzy biegami schodów
  • linia wê¿owa u³o¿ona w poprzek drogi, ulicy musi byæ zabezpieczona mostkami przejazdowymi, a u¿ytkownicy drogi musz±, byæ ostrzegani o powsta³ym zagro¿eniu (oznakowanie drogi, kierowanie ruchem)
  • liniê ga¶nicz± po drabinie nale¿y prowadziæ w ¶rodku rozstawu bocznic drabiny z jednoczesnym jej zabezpieczeniem przed zsuniêciem i odci±¿eniem r±k pr±downika
  • unikaæ wnoszenia odcinków wê¿y na wy¿sze kondygnacje, je¿eli istnieje mo¿1iwo¶æ wci±gniêcia linii wê¿owej przy u¿yciu linek
  • budowa i prowadzenie linii wê¿owych winna odbywaæ siê na sucho
  • o po³±czenia odcinków wê¿y ³±cznikami z nasadami i armatur± wodno - pianow± nale¿y wykonaæ dok³adnie w sposób uniemo¿liwiaj±cy ich roz³±czenie
 • Stojaki i klucze hydrantowe nale¿y oznakowaæ uko¶nymi bia³o - czerwonymi pasami. W porze nocnej u¿ytkowane studzienki hydrantowe nale¿y dodatkowo oznakowaæ pulsuj±cym pomarañczowym ¶wiat³em
 • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy pr±downika:
  • nie wolno nape³niaæ linii ga¶niczej wod± bez wyra¼nego polecenia lub sygnalizacji pr±downika
  • zabrania siê gwa³townie zamykaæ i otwieraæ dop³yw wady do linii wê¿owych
  • zabronione jest gwa³towne zwiêkszanie ci¶nienia wody w liniach wê¿owych
  • podaj±c ¶rodki ga¶nicze nale¿y pamiêtaæ o ich w³a¶ciwo¶ciach fizykochemicznych, zaletach i przeciwwskazaniach podczas gaszenia ró¿nych materia³ów palnych
  • operuj±c pr±dami wody nale¿y zwracaæ baczn± uwagê na innych uczestników akcji ga¶niczej znajduj±cych siê w ich zasiêgu
  • kierowaæ pr±dy wody w ten sposób, aby nie dopu¶ciæ do zniszczenia lub zawalenia os³abionych przez ogieñ elementów konstrukcji budynku.
Wykonuj±c zadania ratowniczo - ga¶nicze na wysoko¶ci nale¿y stosowaæ poni¿sze zasady:
 • pr±downik powinien zabezpieczyæ siê za pomoc± zatrza¶nika, a liniê ga¶nicz± przy u¿yciu podpinki
 • na drabiny, podno¶niki nie wolno wchodziæ bez uzbrojenia osobistego
 • gdy nie wystêpuje bezpo¶rednie oddzia³ywanie temperatury, dymu drabinê nale¿y opieraæ tak, aby co najmniej dwa szczeble wystawa³y ponad krawêd¼, np. dachu, parapetu okna
 • podczas wykonywania zadañ w z³ych warunkach atmosferycznych, w miejscach oblodzonych, mokrych i stromych nale¿y stosowaæ wszelkie dostêpne sposoby zabezpieczeñ, których podstawowym elementem powinny byæ szelki ratownicze
 • wszystkie przedmioty i materia³y uniemo¿liwiaj±ce wej¶cie, np. przez okno do pomieszczenia, nale¿y wsuwaæ do jego wnêtrza, zachowuj±c szczególn± ostro¿no¶æ przy wybijaniu szyb.
 • Ka¿da osoba pracuj±ca w strefie zadymionej powinna byæ wyposa¿ona w sprawnie dzia³aj±cy sprzêt o¶wietleniowy
 • Stra¿acy, wykonuj±cy zadania w pomieszczeniach zadymionych piwnic, kana³ów, studni i innych o skomplikowanym uk³adzie komunikacyjnym, powinni mieæ zapewnion± gwarancjê niezw³ocznej pomocy
 • Przerwanie pracy i wyj¶cie roty (patrolu) ze strefy gazów toksycznych, zadymienia poza decyzj± dowódcy mo¿e nast±piæ w szczególno¶ci, w razie:
 • wyst±pienia z³ego samopoczucia uczestników akcji
 • stwierdzenia uszkodzeñ izolacyjnego sprzêtu ochrony dróg oddechowych
 • naruszenia rezerwy tlenu lub powietrza niezbêdnego na czas powrotu
 • Gdy sytuacja nie pozwala na zw³okê ze wzglêdu na konieczno¶æ ratowania ludzi albo mo¿liwo¶æ gwa³townego rozprzestrzeniania siê po¿aru, a stê¿anie dymów, gazów jest nieznaczne, dopuszcza siê wprowadzenie do pomieszczeñ zadymionych osób niezabezpieczonych izolacyjnym sprzêtem ochrony dróg oddechowych. W okoliczno¶ciach tych nale¿y:
 • oddymiæ i przewietrzyæ pomieszczenia
 • posuwaæ siê w pozycji schylonej ku pod³odze, je¶li dym unosi siê ku górze
 • W przypadku, gdy nie uda³o siê wy³±czyæ dop³ywu energii elektrycznej, nale¿y przyj±æ zasadê, ¿e:
 • ka¿de urz±dzenie i instalacja elektryczna, w tym ka¿dy przewód lub kabel mog± znajdowaæ siê pod napiêciem
 • urz±dzeñ elektrycznych, instalacji nie wolno dotykaæ, usuwaæ, zrywaæ. Mo¿e to nast±piæ z zachowaniem przepisów o postêpowaniu z urz±dzeniami elektrycznymi pod napiêciem.
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,808,766 unikalne wizyty