Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:1,678
Wczoraj:1,405
W tym tygodniu:5,254
W tym miesiącu:28,098
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2018

55. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 29.12.2018r. o godzinie 8:10 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w przewodzie kominowym. Zdarzenie mia³o miejsce w budynku jednorodzinnym przy ul. Partyzantów w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, przewietrzeniu pomieszczeñ. Stra¿acy dokonali równie¿ pomiar na obecno¶æ tlenku wêgla w budynku. W interwencji bra³y udzia³ dwa zastêpy Stra¿y Po¿arnej.


54. Plama oleju
W dniu 27.12.2018r. o godzinie 11:30 zostali¶my zadysponowani do plamy oleju w Wêgierskiej Górce na ul. Wyspiañskiego


53. Wypadek drogowy
W dniu 22.12.2018r. o godzinie 13:20 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego na DK-1 w Wêgierskiej Górce


52. Plama oleju po kolizji drogowej
W dniu 15.12.2018r. o godzinie 21:45 zostali¶my zadysponowani do plamy oleju po kolizji na DK-1 w Wêgierskiej Górce


51. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 9.12.2018r. o godzinie 15:45 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ul. Kamiennej. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, przewietrzeniu pomieszczeñ. Stra¿acy dokonali równie¿ pomiar na obecno¶æ tlenku wêgla w budynku. Na miejscu zdarzenia pracowa³y dwa zastêpy Stra¿y Po¿arnej.


50. Wypadek samochodu ciê¿arowego
W dniu 6.12.2018r. o godzinie 20:10 zostali¶my zadysponowani do wypadku drogowego na DK-1 w Wêgierskiej Górce z udzia³em samochodu ciê¿arowego z naczep±. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y miêdzy innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej kieruj±cemu samochód ciê¿arowy, o¶wietleniu terenu akcji, opró¿nieniu paliwa ze zbiorników. Turecki kierowca samochodu ciê¿arowego trafi³ do szpitala. Jego ¿yciu nie zagra¿a niebezpieczeñstwo. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka, trzy zastêpy JRG ¯ywiec, jeden zespó³ ratownictwa medycznego oraz Policjê. GALERIA


49. Otwarcie drzwi samochodu
W dniu 6.12.2018r. o godzinie 18:00 zostali¶my zadysponowani do otwarcia zatrza¶niêtych drzwi samochodu, w którym znajdowa³o siê niepe³nosprawne dziecko. Zdarzenie mia³o miejsce na parkingu przy jednym z lokali w Wêgierskiej Górce.48. Zadymienie w budynku jednorodzinnym
W dniu 1.12.2018r. o godzinie 17:40 zostali¶my zadysponowani do zadymienia w budynku jednorodzinnym w Wêgierskiej Górce przy ulicy Polnej.
47. Po¿ar piwnicy
W dniu 1.12.2018r. o godzinie 14:50 zostali¶my zadysponowani do po¿aru piwnicy w Ciêcinie przy ulicy Wi¶niowej. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na ugaszeniu za pomoc± jednego pr±du wody pal±cych siê materia³ów, które znajdowa³y siê przy piecu, ewakuacji 3 zwierz±t z budynku oraz przewietrzeniu pomieszczeñ. W dzia³aniach udzia³ bra³y 3 zastêpy stra¿y po¿arnej oraz policja.


46. Po¿ar o¶rodka wczasowego
W dniu 1.12.2018r. o godzinie 7:25 zostali¶my zadysponowani do po¿aru o¶rodka wczasowego w ¯abnicy przy ul. Wojtatówka. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu stra¿y po¿arnej okaza³o siê ¿e dosz³o do po¿aru podbitki w budynku domu wczasowego.45. Po¿ar budynku gospodarczego
W dniu 13.11.2018r. o godzinie 23:10 zostali¶my zadysponowani do po¿aru budynku gospodarczego w Ciscu przy ul. Trakt Cesarski. Dziêki szybkiemu zauwa¿eniu po¿aru dosz³o jedynie do nadpalenia drzwi wej¶ciowych budynku gospodarczego.44. Plama oleju
W dniu 3.11.2018r. o godzinie 13:10 zostali¶my zadysponowani do plamy oleju na drodze S1.


43. Po¿ar budynku
W dniu 29.10.2018r. o godzinie 17:05 zostali¶my zadysponowani do po¿aru budynku w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e dosz³o do po¿aru w jednym z pomieszczeñ harcówki gdzie chwilê wcze¶niej odbywa³a siê zbiórka harcerska. Po¿ar zosta³ ugaszony za pomoc± ga¶nicy ¶niegowej. W wyniku zdarzenia nikt nie odniós³ obra¿eñ cia³a.


42. Po¿ar piwnicy
W dniu 27.10.2018r. o godzinie 23:15 zostali¶my zadysponowani do po¿aru budynku w ¯abnicy przy ul. Ks. Karola ¦miecha. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e dosz³o do po¿aru piwnicy. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na ugaszeniu po¿aru za pomoc± jednego pr±du wody pal±cych siê materia³ów, które znajdowa³y siê przy piecu oraz przewietrzeniu pomieszczeñ i sprawdzeniu czy w budynku nie znajduje siê tlenek wêgla.


41. Po¿ar samochodu - bus
W dniu 9.10.2018r. stra¿acy zg³oszenie odebrali o godzinie 14:00 . Na terenie prywatnym w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej dosz³o do po¿aru samochodu osobowego. Na miejsce zadysponowane zosta³y dwa zastêpy stra¿y po¿arnej. Ogieñ szybko zosta³ opanowany, podano dwa pr±dy wody - jeden w obronie budynku mieszkalnego drugi w natarciu na p³on±c± maszynê. Nikomu nic siê nie sta³o. Ca³kowitemu spaleniu uleg³ samochód marki mercedes vito. Okoliczno¶ci zdarzenia wyja¶niaæ bêd± wezwani na miejsce policjanci.


40. Po¿ar ³adowarki JCB
W dniu 1.10.2018r. stra¿acy zg³oszenie odebrali o godzinie 14:20 . Na terenie firmy BRIXPOL w Wêgierskiej Górce przy ul. Przemys³owej dosz³o do po¿aru ³adowarki JCB. Na miejsce zadysponowane zosta³y dwa zastêpy stra¿y po¿arnej. Po¿ar szybko zosta³ opanowany, podano dwa pr±dy wody - jeden w obronie hali magazynowej drugi w natarciu na p³on±c± maszynê. Nikomu nic siê nie sta³o. Okoliczno¶ci zdarzenia wyja¶niaæ bêd± wezwani na miejsce policjanci.


39. Po¿ar budynku
W dniu 30.09.2018r. o godzinie 7:20 zostali¶my zadysponowani do po¿aru budynku w Wêgierskiej Górce przy ul. Wyspiañskiego. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia pierwszego zastêpu Stra¿y Po¿arnej i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e dosz³o do po¿aru elewacji a p³omienie nie przedosta³y siê do ¶rodka budynku. Dzia³ania zakoñczono o 8:30. Na miejsce zadysponowano 6 zastêpów Stra¿y Po¿arnej.


38. Alarm fa³szywy w dobrej wierze
W dniu 29.09.2018r. o godzinie 18:30 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru budynku mieszkalnego w ¯abnicy przy ul. Wrzosowej. Po doje¼dzie na miejsce alarm okaza³ siê alarmem fa³szywym w dobrej wierze. Na miejsce zadysponowano 6 zastêpów stra¿y po¿arnej.37. Kolizja drogowa
W dniu 28.09.2018r. o godzinie 16:06 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowej w Wêgierskiej Górce na ulicy Wyzwolenia. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia okaza³o siê ze kieruj±ca Mazd± kobieta niezachowana nale¿ytej ostro¿no¶ci i najecha³a na ty³ samochodu marki Ford Kuga. Samochodami podró¿owa³o w sumie 4 osoby, które opu¶ci³ pojazd o w³asnych si³ach przed naszym przybyciem - nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ cia³a. Nasze dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz od³±czeniu akumulatora w samochodzie. Miejsce kolizji przekazano przedstawicielowi firmy AZDiM w celu zabezpieczenia uszkodzonego samochodu marki Mazda oraz uprz±tniêcia jezdni, a zastêp stra¿y po¿arnej uda³y siê do bazy.


36. Potr±cenie rowerzystki
W dniu 28.09.2018r. o godzinie 14:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego na skrzy¿owaniu ulic: Zielonej i Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce pierwszego zastêpu stra¿y po¿arnej i rozpoznaniu okaza³o siê ¿e kobieta jest uwiêziona pod samochodem ciê¿arowym marki volvo. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia uniesienie ci±gnika siod³owego za pomoc± poduszek wysokiego podnoszenia w celu bezpiecznej ewakuacji 57-letniej kobiety. W wyniku zdarzenia kobieta dozna³a powa¿nych obra¿eñ cia³a i ¶mig³owce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zosta³a przetransportowana do szpitala. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e 32-letni kierowca ci±gnika siod³owego marki Volvo wykonuj±c manewr skrêtu na drogê z pierwszeñstwem przejazdu, potr±ci³ przechodz±ca bezpo¶rednio przed mask± samochodu 57-letni± kobietê, która prowadzi³a rower.


35. Plama oleju
W dniu 10.09.2018r. o godzinie 15:15 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia substancji ropopochodnej na DK-1 w Wêgierskiej Górce


34. Alarm fa³szywy z monitoringu
W dniu 3.09.2018r. o godzinie 16:47 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do alarmu przeciwpo¿arowego za³±czonego w centrum handlowym w Wêgierskiej Górce
33. Plama oleju
W dniu 31.08.2018r. o godzinie 18:00 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do plamy oleju o d³ugo¶ci 100m w centrum Wêgierskiej Górki
32. Z³amany konar
W dniu 25.08.2018r. o godzinie 13:18 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do z³amanego konaru drzewa w Wêgierskiej Górce przy ul. Nad Stawem.

31. Wypadek drogowy
W dniu 24.08.2018r. o godzinie 18:43 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w ¯abnicy na ul. Karola ¦miecha.


30. Zabezpieczenie niewybuchu
W dniu 9.08.2018r. o godzinie 11:30 zostali¶my zaalarmowani przez SKKP w ¯ywcu do zabezpieczenia wykopanego niewybuchu przy ul. Obroñców Wêg. Górki w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a nastêpnie teren przekazano przyby³ej na miejsce policji.


29. Zalana piwnica
W dniu 5.08.2018r. o godzinie 16:07 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym, przy ul. Zielonej w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na wypompowaniu wody za pomoc± pompy p³ywaj±cej. Interwencje zakoñczono o 17.15, bra³ w niej udzia³ zastêp SLRR OSP Wêgierska Górka.


28. XXV Dni Wêgierskiej Górki
W dniu 5.08.2018r. o godzinie 14:40, na pro¶bê organizatorów udali¶my siê na o¶. XX-lecia II RP gdzie odbywa³a siê masowa impreza "XXV Dni Wêgierskiej Górki", celem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. W zabezpieczeniu udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Wêgierska Górka .


27. Kolizja drogowa
W dniu 5.08.2018r. o godzinie 6:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowej w Wêgierskiej Górce na DK-1.


26. Po¿ar suszarni
W dniu 30.07.2018r. o godzinie 20:10 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suszarni w ¯abnicy.


25. Z³amany konar
W dniu 15.07.2018r. o godzinie 10:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do powalonego drzewa na ul. Ko¶ciuszki w Wêgierskiej Górce. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego i pieszego oraz usuniêciu zalegaj±cego drzewa z jezdni. Ruch zosta³ wznowiony po up³ywie ok 20 min. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp GBA OSP Wêgierska Górka


24. Alarm fa³szywy
W dniu 7.07.2018r. o godzinie 22:45 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do zadymienia w jednej z hali na tartaku w Wêgierskiej Górce przy ul. Przemys³owej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu alarm okaza³ siê fa³szywy.


23. Wypadek na DK-1
W dniu 23.06.2018r. o godzinie 14:45 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na DK-1.


22. Po¿ar ³adowarki JCB
W dniu 21.06.2018r. o godzinie 16:15 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru ³adowarki JCB na tartaku w ¯abnicy.


21. Po¿ar wysypiska
W dniu 19.06.2018r. o godzinie 18:20 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru dzikiego wysypiska ¶mieci przy drodze szybkiego ruchu. Dzia³ania zastêpu stra¿y po¿arnej polega³y na podaniu jednego pr±du wody w natarciu na pal±ce siê ¶mieci. Po ugaszeniu po¿aru zastêp GBA wróci³ do bazy.


20. Po¿ar poddasza
W pi±tek 8 czerwca oko³o godziny 17 nasza jednostka zosta³a zadysponowana do po¿aru domu w miejscowo¶ci Cisiec przy ulicy Koñcowej. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastêpów stra¿y po¿arnej, powierzchnia dachu w budynku mieszkalnym by³a zajêta ogniem. W pierwszej kolejno¶ci wprowadzono jedn± linie ga¶nicz± na poddasze aby zminimalizowaæ zalanie wod± czê¶ci mieszkalnej. Po ugaszeniu ognia przyst±piono do rozbiórki i przelewaniu konstrukcji dachu. W po¿arze nikt nie ucierpia³, a mieszkañcy opu¶cili budynek przed przybyciem stra¿y po¿arnej. Na miejscu zdarzenia dzia³a³y wszystkie jednostki OSP z gminy Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, oraz OSP Milówka. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 2 godzinach.


19. Zerwany kabel
W dniu 18.05.2018r. o godzinie 15:05 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do usuniêcia zerwanego kabla telefonicznego w ¯abnicy. Po zabezpieczeniu przewodów zastêp GBA wróci³ do bazy.
18. Zabezpieczenie meczu
W dniu 11.05.2018r. o godzinie 15:30 udali¶my siê dwoma zastêpami na zabezpieczenie meczu pi³ki siatkowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Wêgierskiej Górce przy os. XX-lecia II RP. Mecz zosta³ rozegrany pomiêdzy reprezentacjami z Polski i Czech.17. Zabezpieczenie meczu
W dniu 10.05.2018r. o godzinie 18:45 udali¶my siê dwoma zastêpami na zabezpieczenie meczu pi³ki siatkowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Wêgierskiej Górce przy os. XX-lecia II RP. Mecz zosta³ rozegrany pomiêdzy reprezentacjami z Polski i Czech.16. Zanieczyszczona studnia
W dniu 8.05.2018r. o godzinie 17:53 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypompowania zanieczyszczonej studni w Ciêcinie ul. Górska. Dzia³ania polega³y na wypompowaniu wody z zanieczyszczonej studni za pomoc± elektrycznej pompy.15. Wypadek drogowy
W dniu 28.04.2018r. o godzinie 16:57 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do wypadku drogowego w Wêgierskiej Górce na skrzy¿owaniu ulic Wyzwolenia z Przemys³ow±.14. Po¿ar hali - ¯ywiec
W dniu 23.04.2018r. w ¯ywieckiej dzielnicy Zab³ocie o godzinie 21:00 dosz³o do po¿aru zak³adu chemicznego przy ul. Stolarskiej. Po przyje¼dzie na miejsce pierwszych zastêpów Stra¿y Po¿arnej, si³y i ¶rodki by³y niewystarczaj±ce ogieñ obj±³ 600 m2 hali. Po¿ar we wstêpnej fazie mia³ bardzo wysoka temperaturê, dochodz±c± nawet do 1000 stopni C, stra¿acy starali siê go opanowaæ za pomoc± dzia³ek wodnych, gdy¿ nie da³o siê podej¶æ zbyt blisko. Wiêkszo¶æ tych substancji by³a sk³adowana w pojemnikach plastikowych, które pod wp³ywem ciep³a siê rozpu¶ci³y, co z jednej strony zapobieg³o du¿ej eksplozji, ale z drugiej sprawi³o, ¿e siê rozla³y, co by³o jedn± z przyczyn sp³oniêcia samochodów zaparkowanych niedaleko zak³adu oraz sp³yniêciu ich razem z wod± do studzienek burzowych. Stra¿acy przygotowali specjalne sorbcyjne zas³ony chemiczne, z³o¿one z bali s³omowych, absorbuj±ce substancje ropopochodne i ograniczaj±ce przedostawanie siê ich dalej przy uj¶ciu kana³ów deszczowych. Zastawki s± na bie¿±ce przez stra¿aków monitowane i wymieniane. Spali³o uleg³o równie¿ 16 zaparkowanych samochodów. Jeden z ok. 150-ciu stra¿aków bior±cych udzia³ w akcji ga¶niczej zosta³ niegro¼nie ranny. Ostatni samochód ga¶niczy odjecha³ z miejsca zdarzenia dopiero o godzinie 15:00 W interwencji udzia³ bra³o: 37 zastêpów stra¿y po¿arnej m.in. JRG: ¯ywiec, Bielsko-Bia³a, Pszczyna, Gliwice, Katowice, Sosnowiec i Knurowa. OSP: Cisiec, Moszczanica, Oczków, Wieprz, Ciêcina, ¦winna, Pietrzykowice, Sienna, Wêgierska Górka, Sporysz, Milówka, Le¶na, Lipowa, Radziechowy, Miêdzybrodzie Bialskie. Teren powiatu zabezpiecza³y OSP £êkawica oraz Gilowice. GALERIA


13. Po¿ar trawy
W dniu 11.04.2018 roku, o godz. 16:21 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielona Górna. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objête po¿arem jest oko³o 30 arów suchej trawy i zaro¶li. Przyczyn± po¿aru by³o ognisko, na którym wypalano ga³êzie. Sytuacja by³a powa¿na gdy¿ w pobli¿u znajdowa³ siê las. 72-letnia kobieta, która podjê³a próbê ga¶nicz± p³on±cej trawy przewróci³a siê i dozna³a urazu rêki. Pierwszy na miejsce dotar³ patrol policji z komisariatu w Wêgierskiej Górce i podj±³ dzia³ania ga¶nicze. Nasze dzia³ania polega³y na ugaszeniu po¿aru za pomoc± wody ze samochodu GLBMRt oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zespó³ ratownictwa medycznego, który przetransportowa³ kobietê do szpitala w ¯ywcu.


12. Potr±cenie przez poci±g
W dniu 10.4.2018 roku, o godz. 6:28 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do potr±cenia mê¿czyzny przez poci±g relacji Zwardoñ - Katowice na przeje¼dzie kolejowym w Ciêcinie. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów, 86-letni mieszkaniec Ciêciny, przechodz±c przez przejazd kolejowy przy zamkniêtych rogatkach, zosta³ potr±cony przez ruszaj±cy ze stacji poci±g. 86-letni mê¿czyzna poniós³ ¶mieræ na miejscu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: JRG ¯ywiec dwa zastêpy, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Stra¿ Ochrony Kolei.


11. Po¿ar trawy
W dniu 7.4.2018 roku, o godz. 21:31 zostali¶my zadysponowaniu przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru suchej trawy przy ulicy Zielonej w Wêgierskiej Górce. Po doje¼dzie na miejsce po¿ar ugaszono za pomoc± podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic i hydronetek. Do interwencji zadysponowano OSP Wêgierska Górka.10. Po¿ar trawy
W dniu 5.4.2018 roku, o godz. 19:42 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru trawy w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie pierwszych zastêpów SP na miejsce zdarzenia, przeprowadzono wstêpne rozpoznanie sytuacji i stwierdzono, ¿e objêta po¿arem jest oko³o 5 arów suchej trawa i zaro¶li. W bezpo¶rednim zagro¿eniu znajdowa³ siê budynek mieszkalny. Po¿ar ugaszono za pomoc± wody ze samochodu GLBMRt oraz podrêcznego sprzêtu ga¶niczego w postaci t³umic.


9. Wypadek drogowy
Dnia 20 marca oko³o 10:00 nad nasz± miejscowo¶ci± rozleg³ siê d¼wiêk syreny, po wstawieniu siê w remizie zostali¶my zadysponowani do pomocy przy wypadku drogowym w miejscowo¶ci Cisiec na DK-1.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia przyst±pili¶my do zabezpieczania miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, kierowaniu ruchem, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz pomoc w czynno¶ciach wykonywanych przez ratowników pogotowia ratunkowego. Nastêpnie kobieta prowadz±ca auto marki Hyunday, z podejrzeniem ogólnych obra¿eñ cia³a, zosta³y przetransportowane do szpitala.
Wed³ug wstêpnych ustaleñ policji, 62-letni mieszkaniec powiatu ¿ywieckiego, poruszaj±cy siê samochodem Skoda Yeti, na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na s±siedni pas ruchu i uderzy³ w auto marki Hyunday, które prowadzi³a 40-letnia kobieta.
Oko³y godziny 11.00, po ówczesnym posprz±taniu wraków i zasypaniu sorbentem p³ynów eksploatacyjnych, przywrócony zosta³ ruch w obu kierunkach, a my zakoñczyli¶my dzia³ania.


8. Kolizja drogowa
W dniu 10.03.2018r. o godzinie 18:57 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do kolizji drogowego w Ci¶cu na skrzy¿owaniu ulic Prymasa Stefana Wyszyñskiego i Doliny. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³±czeniu akumulatorów w pojazdach, zakrêceniu instalacji gazowej, o¶wietleniu terenu dzia³añ, kierowaniu ruchem oraz na usuniêciu jednego pojazdu z drogi.


7. Po¿ar sadzy w kominie
W dniu 26.02.2018r. o godzinie 19:50 zostali¶my zadysponowani do po¿aru sadzy w kominie w Wêgierskiej Górce przy ulicy 3-go Maja. Dzia³ania polega³y na wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pal±cej siê sadzy, wyczyszczenia przewodu kominowego przy u¿yciu wyciora kominowego, przewietrzeniu pomieszczeñ. Stra¿acy dokonali równie¿ pomiar na obecno¶æ tlenku wêgla w budynku.
6. Po¿ar samochodu ciê¿arowego - alarm fa³szywy
W dniu 25.02.2018r. o godzinie 15:50 zostali¶my zadysponowani do po¿aru samochodu ciê¿arowego w Wêgierskiej Górce przy ul. Obroñców Wêg. Górki. Po doje¼dzie na miejsce okaza³o siê ¿e widoczne zadymienie to wynik odpalonego na postoju pojazdu. Alarm fa³szywy w dobrej wierze.5. Otwarcie mieszkania - alarm fa³szywy
W dniu 13.02.2018r. o godzinie 8:25 zostali¶my zadysponowani do pomocy pogotowiu ratunkowemu, które nie mog³o dostaæ siê do mieszkania, w którym przebywa³ starszy mê¿czyzna i nie jest w stanie otworzyæ drzwi. W czasie dojazdu nasz zastêp zosta³ zawrócony do bazy gdy¿ przyby³y na miejsce parol policji otworzy³ drzwi do mieszkania. Zdarzenie mia³o miejsce w Wêgierskiej Górce na osiedlu XX-lecia II RP. Interwencja zosta³a zakwalifikowana jako alarm fa³szywy w dobrej wierze.


4. Zasilanie respiratora
W dniu 9.02.2018r. o godzinie 8:20 zostali¶my zadysponowani na ul. Obroñców Wêgierskiej Górki w Wêgierskiej Górce w celu dowiezienia agregatu pr±dotwórczego do zasilenia respiratora. Brak pr±du by³ spowodowany awari± sieci elektrycznej.


3. Plama oleju
W dniu 18.01.2018r. o godzinie 9:20 zostali¶my zadysponowani do neutralizacji substancji ropopochodnej na drodze DK-1 w Wêgierskiej Górce (skrzy¿owanie ko³o Arkomu). Na miejsce zadysponowano 1 zastêp stra¿y po¿arnej (OSP Wêgierska Górka). Ruch na czas dzia³añ odbywa³ siê wahad³owo. Dzia³ania zakoñczono po oko³o 30 minutach.
2. Poszukiwania zaginionego mê¿czyzny
W dniu 15.01.2018r. o godzinie 11:10 zostali¶my zadysponowani do poszukiwañ zaginionego mê¿czyzny. Dzia³ania poszukiwawcze by³y prowadzone w rejonie masywu le¶nego w Ci¶cu. Mê¿czyzna wyszed³ oko³o godz. 10.00 z domu w Ci¶cu i nie powróci³. Ostatni raz kontaktowa³ siê z rodzin± oko³o godz. 15:00. Zaginiony ma oko³o 170 cm wzrostu i szczup³± budowa cia³a. W chwili zaginiêcia ubrany by³ w czarn± kurtkê zapinan± na zamek, robocze buty z pomarañczowymi sznurówkami i niebieskie jeansy. 47-letni mê¿czyzna zosta³ odnaleziony w Kamesznicy.


1. Po¿ar samochodu
W dniu 5.01.2018r. roku, o godz. 18:53 zostali¶my zadysponowani przez SKKP w ¯ywcu do po¿aru samochodu w Wêgierskiej Górce przy ul. Zielonej. Po doje¼dzie na miejsce zdarzenia zastali¶my ugaszon± komorê silnika samochodu osobowego przez w³a¶ciciela za pomoc± ga¶nicy. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz od³±czeniu akumulatora. Interwencjê zakoñczono po oko³o 30 minutach. Na miejsce zadysponowano po jednym zastêpie z JRG ¯ywiec oraz OSP Wêgierska Górka.


Statystyki 2018
Statystyki 2018:
2018 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 1 2 0 3 0
Luty 2 1 1 4 0
Marzec 0 2 0 2 0
Kwiecieñ 4 2 0 6 1
Maj 0 4 0 4 0
Czerwiec 3 1 0 4 0
Lipiec 1 1 1 3 0
Sierpieñ 0 7 0 7 0
Wrzesieñ 1 3 2 6 0
Pa¼dziernik 4 0 0 4 0
Listopad 1 1 0 2 1
Grudzieñ 4 6 0 10 0
RAZEM: 20 30 5 55 2

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,413,524 unikalne wizyty