Nie wypalaj

Losowa fotografia

I wizyta przedszkolaków
I wizyta przedszkolaków
I wizyta przedszkolaków


Odwiedziny gości

Dziś:553
Wczoraj:928
W tym tygodniu:2,347
W tym miesiącu:33,084
W tym roku:0
gości
statystyka

Najwa¿niejsze wydarzenia

Strona g³ówna

W imieniu Zarz±du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgierskiej Górce serdecznie witam Pañstwa na oficjalnej stronie internetowej OSP Wêgierska Górka.
Zapraszamy do czêstego odwiedzania portalu, na którym chcemy pokazaæ mieszkañcom naszej gminy oraz wszystkim sympatykom to z czym cz³onkowie naszej OSP spotykaj± siê na co dzieñ.

Misj± Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej jest dobrowolne dzia³anie na rzecz ochrony ¿ycia, zdrowia i mienia przed po¿arem, klêskami ¿ywio³owymi, zagro¿eniami ekologicznymi, organizowaniem szkoleñ, æwiczeñ o tematyce przeciwpo¿arowej, rozwijanie i upowszechnianie dzia³alno¶ci kulturalnej tak w gronie stra¿aków jak i naszych sympatyków, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie po¿arniczego i obronnego wychowania dzieci i m³odzie¿y, branie udzia³u w ró¿norodnych pracach spo³ecznych na rzecz miejscowo¶ci oraz organizacji bêd±cych sprzymierzeñcami.
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,808,833 unikalne wizyty