Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:288
Wczoraj:490
W tym tygodniu:2,901
W tym miesiącu:19,929
W tym roku:0
gości
statystyka

Statut OSP

Projekt statutu OSP


STATUT

OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
w ............................................................

R o z d z i a ³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwê OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA w ........................................... zwane dalej OSP.
2. Stowarzyszenie OSP dzia³a na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a tak¿e niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowo¶æ prawn±.
4. Siedzib± OSP jest ..............................................

§ 2

1. Terenem dzia³ania OSP jest miejscowo¶æ bêd±ca jej siedzib±, miejscowo¶ci po³o¿one w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest cz³onkiem Zwi±zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Ochotnicza stra¿ po¿arna mo¿e posiadaæ sztandar oraz u¿ywaæ pieczêci, god³a i flagi organizacyjnej.

§ 4

Dzia³alno¶æ OSP opiera siê na pracy spo³ecznej jej cz³onków. Do prowadzenia swoich spraw OSP mo¿e zatrudniaæ pracowników.

R o z d z i a ³ I I

CELE I SPOSOBY DZIA£ANIA


§ 5

1. Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie dzia³alno¶ci maj±cej na celu zapobieganie po¿arom oraz wspó³dzia³anie w tym zakresie z Pañstwow± Stra¿± Po¿arn±, organami samorz±dowymi i innymi podmiotami.
2) udzia³ w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po¿arów, zagro¿eñ ekologicznych zwi±zanych z ochron± ¶rodowiska oraz innych klêsk i zdarzeñ.
3) informowanie ludno¶ci o istniej±cych zagro¿eniach po¿arowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) rozwijanie w¶ród cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia dzia³alno¶ci kulturalno-o¶wiatowej i rozrywkowej.
5) wykonywanie innych zadañ wynikaj±cych z przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niniejszego statutu.
6) dzia³ania na rzecz ochrony ¶rodowiska.
7) ........................................................................
8) ........................................................................

§ 6

1. Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza stra¿ po¿arna realizuje przez:
1) organizowanie zespo³ów do ustalania stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz przygotowywania informacji o powy¿szym.
2) przedstawianie organom w³adzy samorz±dowej i administracji rz±dowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpo¿arowej.
3) organizowanie, spo¶ród swoich cz³onków, pododdzia³ów po¿arniczych.
4) prowadzenie podstawowego szkolenia po¿arniczego cz³onków OSP i wspó³dzia³anie z Pañstwow± Stra¿± Po¿arn± w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5) organizowanie m³odzie¿owych i kobiecych dru¿yn po¿arniczych.
6) organizowanie zespo³ów ¶wietlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy spo³eczno-wychowawczej i kulturalno-o¶wiatowej.
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propaguj±cych kulturê fizyczn±.
8) prowadzenie innych form dzia³alno¶ci maj±cych na celu wykonanie zadañ wynikaj±cych z ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej i niniejszego statutu.
9) .......................................................................................
10) ......................................................................................

§ 6a

1. Dzia³alno¶æ okre¶lona w § 5 i § 6 jest wy³±czn± dzia³alno¶ci± statutow± Zwi±zku i mo¿e byæ prowadzona jako dzia³alno¶æ nieodp³atna lub jako dzia³alno¶æ odp³atna.
2. Walne zebranie cz³onków okre¶la przedmiot dzia³alno¶ci nieodp³atnej i odp³atnej.
3. Przedmiotem dzia³alno¶ci nieodp³atnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególno¶ci:
- udzia³ w akcjach ratowniczych,
- ...........................................................................................
- ...........................................................................................
4. Przedmiotem dzia³alno¶ci odp³atnej, o której mowa w ust. 1 jest:
- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
- ...........................................................................................
5. Przedmiot statutowej dzia³alno¶ci odp³atnej nie mo¿e pokrywaæ siê z przedmiotem dzia³alno¶ci gospodarczej OSP.

R o z d z i a ³ I I I

CZ£ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI¡ZKI


§ 7

Cz³onkowie OSP dziel± siê na:
1) cz³onków zwyczajnych, w tym cz³onków m³odzie¿owych i kobiecych dru¿yn po¿arniczych,
2) cz³onków wspieraj±cych,
3) cz³onków honorowych.

§ 8

1. Cz³onkami zwyczajnymi OSP mog± byæ:
1) pe³noletni obywatele polscy i cudzoziemcy maj±cy sta³e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2) ma³oletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgod± przedstawicieli ustawowych ma³oletni poni¿ej 16 lat,
je¿eli deklaruj± i daj± rêkojmiê czynnego uczestnictwa w realizacji celów OS

§ 9

Cz³onek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowieñ statutu, op³aca sk³adkê cz³onkowsk± i sk³ada przyrzeczenie nastêpuj±cej tre¶ci: „W pe³ni ¶wiadom obowi±zków stra¿aka – ochotnika uroczy¶cie przyrzekam czynnie uczestniczyæ w ochronie przeciwpo¿arowej maj±tku narodowego, byæ zdyscyplinowanym cz³onkiem ochotniczej stra¿y po¿arnej, dba³ym o jej godno¶æ, ofiarnym i mê¿nym w ratowaniu ¿ycia ludzkiego i mienia”.

§ 10

1. Cz³onkiem m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej mo¿e zostaæ osoba, która skoñczy³a .......... lat, uzyska³a zgodê opiekunów ustawowych, je¶li ma mniej ni¿ 16 lat, i z³o¿y³a przyrzeczenie.
2. Cz³onkom m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych w wieku od 16 do 18 lat przys³uguje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Cz³onkowie m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych nie bior± udzia³u w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 11

Cz³onkowie zwyczajni maj± prawo:
1) wybieraæ i byæ wybieranymi do w³adz OSP z wyj±tkiem ma³oletnich poni¿ej 16 lat.
2) uczestniczyæ w walnym zebraniu z prawem g³osu.
3) wysuwaæ postulaty i wnioski wobec w³adz OSP.
4) korzystaæ z urz±dzeñ i sprzêtu bêd±cego w³asno¶ci± OSP.
5) u¿ywaæ munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowi±zków cz³onka zwyczajnego nale¿y:
1) aktywne uczestniczenie w dzia³alno¶ci OSP.
2) przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu jak te¿ regulaminu i uchwa³ w³adz OSP.
3) podnoszenie poziomu wiedzy po¿arniczej poprzez udzia³ w szkoleniu fachowym.
4) dbanie o mienie OSP.
5) regularne op³acanie sk³adek cz³onkowskich.

§ 13

Spo¶ród pe³noletnich cz³onków zwyczajnych tworzy siê jednostkê operacyjno-techniczn±.

§ 14

Cz³onkostwo ustaje na skutek:
1) skre¶lenia z listy lub wykluczenia cz³onka zwyczajnego,
2) skre¶lenia z listy cz³onków zwyczajnych dokonuje zarz±d OSP w nastêpuj±cych przypadkach:
a) rezygnacji z cz³onkostwa z³o¿onej przez cz³onka na pi¶mie.
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez cz³onka z op³at± sk³adek za okres przekraczaj±cy 12 miesiêcy, mimo pisemnego upomnienia.
c) ¶mierci cz³onka.
3) wykluczenia cz³onka zwyczajnego dokonuje zarz±d OSP w nastêpuj±cych wypadkach:
a) prowadzenia dzia³alno¶ci ra¿±co sprzecznej z niniejszym statutem.
b) pope³nienia czynu, który dyskwalifikuje dan± osobê jako cz³onka OSP lub godzi w dobre imiê OSP.
4) przed podjêciem uchwa³y w sprawach okre¶lonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarz±d umo¿liwia cz³onkowi OSP z³o¿enie wyja¶nienia na pi¶mie lub osobi¶cie na posiedzeniu zarz±du.
5) od uchwa³y zarz±du w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, cz³onek OSP mo¿e odwo³aæ siê w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwa³a jest ostateczna.
6) do czasu rozpatrzenia odwo³ania cz³onek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowi±zków okre¶lonych niniejszym statutem.
7) skre¶lenie z listy cz³onków zobowi±zuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów nale¿±cych do OSP.

§ 15

1. Cz³onkiem wspieraj±cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna bez wzglêdu na jej miejsce zamieszkania i siedzibê w kraju lub za granic±, która zadeklaruje wspomaganie dzia³alno¶ci OSP finansowo lub w innej formie i za sw± zgod± zostanie przyjêta przez zarz±d OSP.
2. Cz³onek wspieraj±cy op³aca sk³adkê cz³onkowsk± w zadeklarowanej przez siebie wysoko¶ci.

§ 16

1. Cz³onkiem honorowym mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna , bez wzglêdu na miejsce zamieszkania, szczególnie zas³u¿ona dla ochrony przeciwpo¿arowej. Godno¶æ cz³onka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
2. Cz³onkowie honorowi nie op³acaj± sk³adek cz³onkowskich.
3. Cz³onek wspieraj±cy i cz³onek honorowy maj± prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z g³osem doradczym tak¿e w walnym zebraniu.

R o z d z i a ³ I V

W£ADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 17

W³adzami OSP s±:
1) walne zebranie cz³onków,
2) zarz±d,
3) komisja rewizyjna.

§ 18

1. Uchwa³y w³adz OSP zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów oddanych, chyba ¿e przepisy niniejszego statutu stanowi± inaczej.
2. Uchwa³y dotycz±ce zmian we w³adzach OSP, wyst±pienia ze Zwi±zku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomo¶ci powinny byæ podjête w obecno¶ci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania.

§ 19

1. Wybory w³adz OSP odbywaj± siê w g³osowaniu tajnym lub jawnym.
2. Kadencja w³adz OSP trwa .......... lat i koñczy siê z chwil± powo³ania nowych w³adz.
3. Nie mo¿na ³±czyæ funkcji cz³onka zarz±du i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZ£ONKÓW

§ 20

1. Walne zebranie cz³onków jest najwy¿sz± w³adz± OSP.
2. Do kompetencji walnego zebrania cz³onków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, nale¿y:
1) wys³uchanie i zatwierdzenie sprawozdañ Zarz±du z dzia³alno¶ci OSP.
2) wys³uchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z dzia³alno¶ci OSP.
3) udzielenia absolutorium zarz±dowi OSP.
4) uchwalenie programu dzia³ania i bud¿etu OSP.
5) wybór, spo¶ród siebie zarz±du w liczbie ........ osób, z zachowaniem wiêkszo¶ci osób pe³noletnich.
6) wybór spo¶ród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie ..... osób.
7) uchwalenie statutu OSP lub jego zmianê.
8) ustalanie wysoko¶ci sk³adki cz³onkowskiej.
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj±tkowych przekraczaj±cych zwyk³y zarz±d, w szczególno¶ci nabycia i zbycia nieruchomo¶ci oraz ich obci±¿enia.
10) rozpatrywanie odwo³añ od decyzji zarz±du oraz innych spraw i wniosków zg³oszonych przez cz³onków OSP.
11) wybieranie spo¶ród siebie delegatów w sk³ad w³adz Zwi±zku OSP RP.
12) podjêcie uchwa³y o wyst±pieniu ze Zwi±zku OSP RP.
13) nadawanie cz³onkostwa honorowego OSP.
14) podjêcie uchwa³y o rozwi±zaniu OSP.

§ 21

1. Walne zebranie cz³onków OSP mo¿e byæ zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie cz³onków OSP jest zwo³ywane raz na .......... lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3. Zwyczajne walne zebranie cz³onków i walne zebranie sprawozdawcze zwo³ywane jest przez zarz±d, który zawiadamia cz³onków o terminie, miejscu i porz±dku obrad, co najmniej na .......... dni przed terminem zebrania.

§ 22

1. Nadzwyczajne walne zebranie cz³onków OSP zwo³ywane jest przez zarz±d OSP:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿±danie komisji rewizyjnej OSP,
3) na ¿±danie ........ (np. 1) liczby cz³onków OSP.
2. Nadzwyczajne walne zebranie cz³onków OSP powinno siê odbyæ w terminie nie d³u¿szym ni¿ jeden miesi±c od podjêcia inicjatywy lub zg³oszenia ¿±dania.
3. Porz±dek nadzwyczajnego walnego zebrania, spo¶ród spraw okre¶lonych w § 20 ust. 2 ustala w³adza lub osoby uprawnione do ¿±dania zwo³ania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP mo¿e odwo³aæ cz³onka zarz±du lub komisji rewizyjnej przed up³ywem terminu kadencji w³adz OSP i powo³aæ w to miejsce innego cz³onka zarz±du lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§ 23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjête na nim uchwa³y wpisuje siê do ksiêgi protoko³ów.

C. ZARZ¡D

§ 24

1. Zarz±d wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a tak¿e mo¿e wybraæ gospodarza, kronikarza i zastêpcê naczelnika stra¿y. Naczelnik sprawuje funkcjê wiceprezesa.
2. Zarz±d mo¿e dokooptowaæ do swego sk³adu nowych cz³onków na miejsce ustêpuj±cych w liczbie nie przekraczaj±cej 1/3 ustalonego sk³adu.

§ 25

Do zadañ zarz±du nale¿y:
1) reprezentowanie interesów OSP.
2) realizowanie uchwa³ i wytycznych walnego zebrania.
3) zwo³ywanie walnego zebrania.
4) niezw³oczne zawiadomienie s±du rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w sk³adzie zarz±du i komisji rewizyjnej.
5) udzielanie niezbêdnych wyja¶nieñ organowi nadzoruj±cemu.
6) opracowanie projektów rocznego planu dzia³alno¶ci i bud¿etu OSP oraz sk³adanie opracowañ z ich wykonania walnemu zebraniu.
7) zaci±ganie w imieniu OSP zobowi±zañ finansowych i innych zobowi±zañ maj±tkowych w zakresie zwyk³ego zarz±du.
8) przyjmowanie i skre¶lanie z listy cz³onków OSP.
9) przyznawanie wyró¿niaj±cym siê cz³onkom dyplomów i nagród oraz wystêpowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeñ i odznak.
10) tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.
11) organizowanie m³odzie¿owych i kobiecych dru¿yn OSP, zespo³ów kulturalno-o¶wiatowych i sportowych.
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych cz³onków OSP powierzonych im zadañ.
13) rozstrzyganie sporów miêdzy cz³onkami, wynikaj±cych z ich przynale¿no¶ci do OSP.
14) wykonywanie innych zadañ wynikaj±cych z postanowieñ statutu.

§ 26

Prezes zarz±du reprezentuje OSP na zewn±trz i kieruje pracami zarz±du.

§ 27

Posiedzenia zarz±du odbywaj± siê wed³ug potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i s± zwo³ywane przez prezesa. Na posiedzenia zarz±du nale¿y zapraszaæ przewodnicz±cego komisji rewizyjnej OSP.

§ 28

Umowy, pe³nomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

Naczelnik kieruje jednostk± operacyjno-techniczn± jednoosobowo w formie rozkazów i poleceñ.
Do naczelnika nale¿y:
1) Wnioskowanie do zarz±du OSP o wyznaczenie cz³onków OSP do wykonania zadañ operacyjno-technicznych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia po¿arniczego cz³onków OSP, dru¿yn m³odzie¿owych i kobiecych OSP.
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez cz³onków OSP.
4) Kierowanie przeciwpo¿arow± dzia³alno¶ci± zapobiegawcz±.
5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-ga¶niczych.
6) Dysponowanie sprzêtem i urz±dzeniami po¿arniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawid³owej eksploatacji i konserwacji.
7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppo¿. miejscowo¶ci oraz wyposa¿enia OSP w sprzêt techniczny i inne ¶rodki.

§ 30

Za wzorowe wykonanie zadañ operacyjno-technicznych przez cz³onków OSP naczelnik stra¿y mo¿e stosowaæ nastêpuj±ce wyró¿nienia:
1) pochwa³ê ustn±,
2) pochwa³ê w rozkazie naczelnika ,
3) wyst±pienie do zarz±du OSP o przyznanie nagrody,
4) sporz±dzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 31

Za niew³a¶ciwe wykonanie zadañ operacyjno-technicznych przez cz³onków OSP naczelnik stra¿y mo¿e stosowaæ nastêpuj±ce ¶rodki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) nagana w rozkazie naczelnika ,
3) wyst±pienie do zarz±du o wykluczenie cz³onka z OSP.


D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadañ nale¿y:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli ca³okszta³tu dzia³alno¶ci statutowej OSP, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki finansowej i op³acania sk³adek cz³onkowskich.
2) sk³adanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocen± dzia³alno¶ci OSP.
3) przedstawianie zarz±dowi uwag i wniosków dotycz±cych jego dzia³alno¶ci.
4) wnioskowanie o udzielenie zarz±dowi absolutorium.
3. Komisja rewizyjna OSP mo¿e dokooptowaæ do swojego sk³adu nowych cz³onków, na miejsce ustêpuj±cych, w liczbie nie przekraczaj±cej 1/3 jej sk³adu.
4. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog±:
1) byæ cz³onkami zarz±du, ma³¿onkami cz³onków tego Zarz±du ani pozostawaæ z cz³onkami tego zarz±du w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³o¶ci z tytu³u zatrudnienia,
2) byæ skazani prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo z winy umy¶lnej,
3) otrzymywaæ z tytu³u pe³nienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko¶ci wy¿szej ni¿ okre¶lone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj±cych niektórymi podmiotami prawnymi.
(Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz±cego.

§ 34

Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog± braæ udzia³ w posiedzeniach zarz±du z g³osem doradczym.

R o z d z i a ³ V

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIA£ALNO¦Æ GOSPODARCZA OSP


§ 35

1. Maj±tek i fundusze OSP powstaj± z:
1) sk³adek cz³onkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z maj±tku i imprez,
4) ofiarno¶ci publicznej,
5) wp³ywów z dzia³alno¶ci gospodarczej.
2. OSP mo¿e prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± wed³ug ogólnych zasad okre¶lonych w odrêbnych przepisach i wy³±cznie w rozmiarze s³u¿±cym realizacji celów statutowych OSP.
3. Dochód z dzia³alno¶ci gospodarczej i uzyskane fundusze OSP s³u¿± w ca³o¶ci realizacji celów statutowych i nie mog± byæ przeznaczane do podzia³u miêdzy cz³onków OSP.

§ 36

Zabrania siê: 1) udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi±zañ maj±tkiem OSP w stosunku do jego cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostaj± w zwi±zku ma³¿eñskim albo w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s± zwi±zani z tytu³u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania maj±tku OSP na rzecz jego cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególno¶ci je¿eli przekazanie to nastêpowaæ by mia³o bezp³atnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania maj±tku OSP na rzecz cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us³ug od podmiotów, w których uczestnicz± cz³onkowie OSP, cz³onkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ³ V I
ZMIANY STATUTU I ROZWI¡ZANIE OSP


§ 37

Zmianê statutu i rozwi±zanie OSP uchwala walne zebranie cz³onków wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów przy obecno¶ci co najmniej 1 ogólnej liczby cz³onków.

§ 38

1. Wnioski o zmianê statutu i rozwi±zanie OSP mo¿e sk³adaæ zarz±d OSP z w³asnej inicjatywy lub na zg³oszone mu ¿±danie co najmniej 1 ogólnej liczby cz³onków.
2. Zawiadomienie cz³onków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma byæ rozpatrywany wniosek w sprawie rozwi±zania OSP, powinno byæ dorêczone wraz z porz±dkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

1. W razie rozwi±zania OSP walne zebranie wyznacza komisjê likwidacyjn± w sk³adzie 3 osób. W przypadku niemo¿no¶ci zwo³ania walnego zebrania, uchwa³ê o rozwi±zaniu OSP podejmuje s±d rejestrowy, wyznaczaj±c likwidatora.
2. Pozosta³y po rozwi±zaniu maj±tek, stanowi±cy w³asno¶æ OSP przechodzi na w³asno¶æ ...................................... (np. w³a¶ciwej gminy, Zwi±zku OSP RP lub innej osoby - do wyboru). Sprzêt i urz±dzenia przeciwpo¿arowe bêd±ce w³asno¶ci± komunaln± przechodz± do dyspozycji samorz±du terytorialnego.
Komentarz Powy¿szy projekt statutu OSP uwzglêdnia postanowienia wymagane dla organizacji po¿ytku publicznego. Oznacza to, ¿e tre¶æ podana wyt³uszczonym drukiem powinna siê znale¼æ w statucie OSP, która zamierza wyst±piæ o zarejestrowanie dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego, choæ mo¿e siê znale¼æ równie¿ w statucie OSP, która takiego zamiaru na razie nie ma.
W interesie wszystkich OSP, a w szczególno¶ci zainteresowanych wej¶ciem do systemu dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego, jest indywidualne ustalenie celów OSP oraz ich realizacji, z uwzglêdnieniem zadañ ze sfery zadañ publicznych - art.4 ustawy o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ). .
OSP uzyska status organizacji po¿ytku publicznego z chwil± wpisu dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego do Krajowego Rejestru S±dowego ( KRS ). Dla OSP oznacza to wpis informacji o tym w rejestrze stowarzyszeñ. .
Aby wyraziæ wolê posiadania statusu organizacji po¿ytku publicznego, OSP ju¿ wpisana do KRS wype³nia formularz zmiany – KRS – Z20 plus za³±cznik KRS – W –OPP. Natomiast OSP nie wpisana jeszcze do KRS wype³nia formularz rejestrowy KRS – W20 plus za³±cznik KRS – W – OPP. .
W sk³ad dokumentów rejestrowych wchodz± wszystkie dokumenty zmianowe lub rejestrowe, w tym o¶wiadczenia o niekaralno¶ci cz³onków komisji rewizyjnej OSP oraz o braku zwi±zków, o których mowa w § 32 ust..4 . S±d rejestrowy mo¿e za¿±daæ innych dokumentów na tê okoliczno¶æ.
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,641,000 unikalne wizyty